Tumblelog by Soup.io
  • taras2
  • hot-chick
  • mikmikmik
  • ironicdreams
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 28 2019

0275 f755 390
Reposted fromfortytwo fortytwo viapetro petro
8606 b3db 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaKret Kret
9464 b4dc 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viasmoke11 smoke11
8234 ccd7 390
Reposted fromshabbadoo shabbadoo via100suns 100suns
Reposted fromuhuh uhuh vianoticeable noticeable
4211 9118 390
5091 51d8 390
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viairmelin irmelin
Reposted fromgruetze gruetze viamagolek22 magolek22
Reposted fromFlau Flau viamagolek22 magolek22
3430 6d39 390
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viamagolek22 magolek22
8501 011a 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viamagolek22 magolek22
1220 524e 390
Reposted fromnutt nutt viamagolek22 magolek22
Chcę Cię. Z każdą wadą. Z każdą zaletą. Z głupimi pytaniami. Z wszystkimi przyzwyczajeniami. Z każdym nawykiem. Z wszystkimi grymasami na twarzy. Z marudzeniem. I wszystkimi nieodkrytymi myślami. Chcę Cię. Nawet, gdy ciężko ze sobą wytrzymać. Gdy obrażamy się na siebie na chwilę. Chcę Cię. Z całym ciężkim bagażem jaki nosisz. Z każdym przytuleniem, nawet gdy mówię, że nie chcę. Z cierpliwością. I kiedy jej już brakuje. Chcę Cię. Gdy się budzę. I gdy zasypiam. Gdy dzwonisz z pytaniem za ile będę gotowa. Gdy męczysz mnie swoim gadaniem. Chcę cię. Z najmniejszymi gestami. Chcę Cię ze wszystkim, bo bez tego wszystkiego nie byłbyś już taki mój.
Reposted fromhasz hasz viahavingdreams havingdreams
2512 069a 390
Reposted frommartinini martinini vianiezbywalnie niezbywalnie
7327 2ad0 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viamefir mefir
Reposted fromshakeme shakeme viamefir mefir
2934 62f1 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viamefir mefir
0706 7422 390
Reposted fromlaters laters viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl